Alle standpunten en onderbouwing voor verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2017

De WPC heeft eind 2015 ideeën en standpunten opgehaald bij haar leden en die verwerkt in een notitie met input voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Hieronder vindt u de standpunten die we inbrachten voor het verkiezingsprogramma. Onder de link onderaan vindt u de notitie die op 1 februari 2016 aan de programmacommissie is verstuurd.

 

  • De WPC wil af van de marktwerking in de gezondheidszorg. Samenwerking en overleg worden het leidende principe en niet concurrentie. De veranderingsrichting daarvoor is regionale organisatie van de zorg, met één verzekeraar per regio.
  • Het aantal polissen voor het basispakket moet drastisch worden ingeperkt. Per verzekeraar komt er slechts één polis voor het basispakket.
  • Voor noodzakelijke zorg worden geen eigen bijdragen en eigen risico gevraagd.
  • Kwaliteit van zorg is primair een zaak van (georganiseerde) beroepsbeoefenaren en patiënten(organisaties). Het ontwikkelen van richtlijnen en standaarden is de beste manier om kwaliteit van zorg te operationaliseren. Er komt één beperkte set kwaliteitsindicatoren.
  • Zeggenschap van burgers en de democratische legitimatie moeten vergroot worden. Het is belangrijk, dat mensen zich gehoord weten en serieus genomen worden. Die zeggenschap vindt plaats op het niveau van de relatie patiënt – hulpverlener; op het niveau van de relatie verzekerde – verzekeraar; op het niveau van de instellingen, en op het niveau van de Regio.
  • Bij de wijkteams voor de jeugdzorg moeten naast de generalisten voldoende gespecialiseerde hulpverleners worden ingezet. De bovenregionale hooggespecialiseerde jeugdhulp moet goed gewaarborgd worden.
  • Mantelzorgers zijn van grote waarde in de zorg. Hun belangrijke werk moet worden gefaciliteerd en ondersteund middels regelingen in de CAO’s, voldoende begeleiding door professionals, en moderne communicatiemiddelen zoals e-consulten, telemonitoring, beeldbellen.
  • In elke wijk moet ambulante ggz-zorg beschikbaar zijn voor de ondersteuning en behandeling van ggz-cliënten. Pas wanneer de ambulante zorg op kwalitatief en kwantitatief voldoende hoog  niveau is, kan de voorgenomen afbouw van beschermd wonen en van intramurale GGZ-voorzieningen worden voortgezet. Hetzelfde geldt voor de zorg, die gericht is op mensen met verstandelijke beperkingen.
  • Delen van de tweedelijnszorg (o.a. ziekenhuizen) worden overgeheveld naar de eerste lijn.  Om die overheveling van zorg mogelijk te maken is substitutie noodzakelijk. Daarom wordt dekomende 10 jaar jaarlijks 1% van de omzet van ziekenhuizen verschoven naar de eerste lijn. In de aanpassing van de financiering van de eerste lijn wordt in elk geval de versterking van de organisatie en de infrastructuur opgenomen.
  • De grote sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn voor de PvdA niet acceptabel. Voor de oplossing hiervan zal moeten worden ingezet op een breed pakket van maatschappelijke interventies op het gebied van wonen, werken, leren/opgroeien, integreren, voedselveiligheid, gezondheidsbescherming.

Deze standpunten heeft de WPC, naast diverse andere voorstellen, ingebracht bij de commissie voor het verkiezingsprogramma 2017. Voor een uitgebreide tekst met nadere toelichting op deze standpunten, zie de tekst onder de link: 160201 verkiezingsprogramma def