Standpunten

Zoeken

Alle standpunten en onderbouwing voor verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2017

De WPC heeft eind 2015 ideeën en standpunten opgehaald bij haar leden en die verwerkt in een notitie met input voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Hieronder vindt u de standpunten die we inbrachten voor het verkiezingsprogramma. Onder de link onderaan vindt u de notitie die op 1 februari 2016 aan de programmacommissie is verstuurd.

Lees verder

Bereikbare en betaalbare zorg voor alle Nederlanders.

Eigen bijdragen mogen geen drempel vorming in de toegang tot de zorg. Zorgverzekeraars mogen geen risicosectie toepassen. Solidariteit is de basis onder ons zorgverzekeringsstelsel.

Lees verder

De marktwerking in de zorg moet worden ingeperkt.

Na 10 jaar zorgverzekeringswet blijkt dat de daarmee geïntroduceerde marktwerking de zorg niet goedkoper en beter heeft gemaakt. Zorgverzekeraars vervullen hun rol als kwaliteitsverbeteraars niet en patiënten en burgers hebben nauwelijks invloed. De solidariteit van het stelsel wordt ondermijnd door risicoselectie en verschuiving van zorgkosten van collectief naar individueel. Daarom is het tijd de marktwerking in de zorg in te perken.

Lees verder

GGZ-cliënten moeten zo veel mogelijk in de wijk worden ondersteund en behandeld

In elke wijk moet ambulante ggz-zorg beschikbaar zijn voor de ondersteuning en behandeling van ggz-cliënten. Pas wanneer de ambulante zorg op kwalitatief en kwantitatief voldoende hoog niveau is, kan de voorgenomen afbouw van beschermd wonen en van intramurale GGZ-voorzieningen worden voortgezet. Hetzelfde geldt voor de zorg, die gericht is op mensen met verstandelijke beperkingen.

Lees verder

Iedereen verdient gelijke kansen op een gezond en waardig leven.

Volgens een recent rapport van de WBS dient iedereen gelijke kansen te krijgen op een gezond en waardig leven. Daarbij geldt wel: eigen verantwoordelijkheid waar mogelijk inclusief een verantwoorde leefstijl. Deze benadering is ook terug te vinden in het verkiezingsprogramma. Daar achter liggen sociaaldemocratische kernwaarden voor de gezondheidszorg als gelijke toegang tot kwalitatief goede zorg. Deze waarden vinden hun oorsprong in het streven naar een eerlijke verdeling van maatschappelijke goederen en emancipatie van achterstandsgroepen.

Lees verder

Kwaliteit van zorg is primair een zaak van (georganiseerde) beroepsbeoefenaren en patiënten(organisaties)

De algemene conclusie van de bijeenkomst over dit onderwerp is dat kwaliteit van zorg primair een zaak is van (georganiseerde) beroepsbeoefenaren en patiënten(organisaties). Het ontwikkelen van richtlijnen en (informatie)standaarden is de beste manier om kwaliteit van zorg te operationaliseren. Wel wordt toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg nodig geacht, vooral in de vorm van toezicht op de kwaliteitssystemen. Overheden en verzekeraars hebben een systeemverantwoordelijkheid – functioneert het gezondheidszorgsysteem, zoals bedoeld in de wet - en zij bepalen de wettelijke en (deels) de financiële kaders. Zie het verslag voor meer informatie

Lees verder

Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn niet acceptabel

De huidige grote sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn voor de PvdA niet acceptabel. Voor de oplossing hiervan zal moeten worden ingezet op een breed pakket van maatschappelijke interventies op het gebied van wonen, werken, leren/opgroeien, integreren, voedselveiligheid, gezondheidsbescherming.

Lees verder