10 april 2015 Conferentie Grenzen aan de marktwerking in de zorg

De Gezondheidszorg in Nederland is goed geregeld: de kwaliteit is over het algemeen voortreffelijk, de toegankelijkheid is goed en de organisatie is prima. Er bestaan echter zorgen over de (toekomstige) effecten van de (gereguleerde) marktwerking. Die zorgen leven ook en vooral bij sociaaldemocraten.

De Werkgroep Patiënt Centraal (WPC) is een actieve groep PvdA-leden die binnen en buiten de partij de discussie wil stimuleren over de inzet van de partij op het terrein van welzijn, gezondheid en zorg. Dat doet de WPC ondermeer met een jaarlijkse conferentie. In de bijeenkomst van april 2015 willen we stilstaan bij 10 jaar marktwerking in de zorg: wat heeft het ons gebracht, wat gaat goed, welke risico’s zien we, en welke grenzen zijn nodig. Dit alles uiteraard vanuit sociaaldemocratisch perspectief.

We nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze conferentie, en uw stem te laten horen.

Op de conferentie staan de volgende thema’s centraal:

1. Solidariteit en eigen verantwoordelijkheid.

We stellen hierbij twee kwesties aan de orde.

De eerste kwestie is risicoselectie. Wat betekent de marktwerking met zijn verschillen in polissen voor de feitelijke verdeling van de lasten en voor de ervaren solidariteit tussen zieke en gezonde mensen? Ondergraaft de breed toegepaste doelgroepbenadering van de verzekeraars de solidariteit? Is het de eigen verantwoordelijkheid van verzekerden om de juiste polis te kiezen?

De tweede kwestie is de hoogte van het eigen risico. In hoeverre belemmert het eigen risico mensen met een smalle beurs in hun toegang tot alle vormen van zorg?

2. Zorgverzekeraars, vertrouwen in professionals en bureaucratie.

Belangrijke vragen zijn:

Hebben zorgverzekeraars langzamerhand niet te veel marktmacht over instellingen en individuele beroepsbeoefenaren? Kopen zij niet te veel in op basis van prijs en volume? Welke rol spelen kwaliteit en bereikbaarheid van zorg nu werkelijk bij het inkoopbeleid?

Krijgen professionals voldoende mogelijkheden om de zorg slim en doelmatig in te richten op basis van eigen kennis, ervaring en competenties? Kunnen zij adequate behandelingen en geneesmiddelen voorschrijven?

Welk effect heeft ‘inkoop’ van zorg door 4 grote zorgverzekeraars op de transactiekosten? Hoeveel tijd en energie gaan er zitten in de verantwoording?

We richten ons bij dit thema primair op de Zorgverzekerings­wet (ZVW), hoewel diverse aspecten te extrapoleren zijn naar de WMO en de Jeugdwet.

3. Democratische legitimiteit en borging van kwaliteit bij de grote transities.

Hebben de gekozen volksvertegenwoordigers een reële invloed op het beleid van gemeenten en instellingen? Leidt de regionale samenwerking tussen gemeenten niet tot uitholling van de lokale democratie? Hebben burgers een stem bij de inrichting van de zorg in hun regio? Zijn instellingen in de zorg niet teveel bezig met de eigen positie en continuïteit?
Zijn gemeenten voldoende toegerust om de organisatie, continuïteit en kwaliteit van de zorg te garanderen? Welke rol spelen kwaliteitsoverwegingen bij de inkoopfunctie? In hoeverre spelen een populatie­­gerichte en integrale benadering een rol?

We richten ons bij dit thema op de WMO en de Jeugdwet, dus de transities naar gemeenten, en minder op zorg vanwege de ZVW.

Op basis van de presentaties en de eigen kennis en ervaring gaan de deelnemers over de drie thema’s met elkaar in gesprek. Daarbij willen we komen tot een korte lijst met signalementen en aanbevelingen voor Kamerleden, bewindslieden en partijleiding.
Programma

15.30     Inloop

16.00     Opening en welkom door Hans Spekman, partijvoorzitter

16.10     Introductie door de dagvoorzitter

16.15     Solidariteit en eigen verantwoordelijkheid, door Marijke Linthorst, lid Eerste Kamer voor de PvdA

16.30     Zorgverzekeraars, bureaucratie en vertrouwen in professionals, door Eeke van der Veen, voorzitter Zorgbelang Nederland

16.45     Democratische legitimiteit en borging van kwaliteit bij de grote transities, door Fleur Imming, PvdA-wethouder zorg en wijken in Amersfoort

17.00     Gesprek in subgroepen: Leden van subgroepen gaan in gesprek met de inleider en met elkaar, en formuleren stellingen over één van de drie bovengenoemde thema’s.

18.15     Pauze met gelegenheid voor een eenvoudige maaltijd

19.00     Paneldebat: Panel- en plenair debat met inleiders en aan­wezige fractieleden. Aan de hand van stellingen.

20.00     Sluiting door dagvoorzitter

20.10     Borrel

21.00     Eindtijd

 

 

Het verslag van de bijeenkomst vindt u onder de link: Verslag WPC-Conferentie Grenzen aan de marktwerking in de zorg 10 april 2015 def