11 november 2017 Conferentie wonen en zorg voor ouderen + verslag

Wonen en zorg voor ouderen: visie gevraagd

Conferentie van Netwerk Ouderen en Netwerk zorg op 11 november.

Het is hoogste tijd dat de samenleving zich voorbereidt op de drastische verandering van de bevolkingssamenstelling en in het bijzonder op het oud worden van de babyboomgeneratie. De toename van vooral het aantal kwetsbare ouderen heeft niet alleen gevolgen voor de vraag naar passende woonvoorzieningen en zorg, maar omvat een veel bredere maatschappelijke opgave: een herinrichting van de samenleving.

De verpleeghuiszorg lijkt in continue crisis, althans volgens de media, terwijl we internationaal gezien reeds veel geld aan intramurale zorg voor ouderen besteden. De zorg thuis staat onder druk door het toenemend aantal ouderen dat thuis woont, terwijl de budgetten onvoldoende meegroeien en voor ouderen belangrijke welzijnsvoorzieningen zijn wegbezuinigd of overgedragen aan vrijwilligers. Ouderen vereenzamen en krijgen onvoldoende zorg en begeleiding.

Een probleem is voorts het gebrek aan betaalbare senior (huur- en koop)woningen en nieuwe woonvormen, waarin mensen met beperkingen goed kunnen wonen en waarin op doelmatige wijze zorg kan worden verleend. Voor kwetsbare ouderen zijn ook de veiligheid  van een buurt en de aanwezigheid van voorzieningen dichtbij  knelpunten.

Tegelijkertijd zijn er ook hoopvolle ontwikkelingen, zoals de toenemende participatie van ouderen, burgerinitiatieven om ouderen in de wijk te ondersteunen, nieuwe woonvormen en door ouderen geleide zorgcoöperaties. De scherpe scheidslijnen tussen intra- en extramuraal worden geleidelijk geslecht en de transformatie van de verpleeghuiszorg  is in gang gezet.

Het kabinet Rutte-Asscher heeft in de afgelopen jaren belangrijke maatregelen doorgevoerd die moeten leiden tot een houdbaar stelsel van ouderenzorg. Het Zorgnetwerk en het Ouderennetwerk vinden het echter belangrijk dat de PvdA meer systematisch nadenkt over de vraag hoe mensen in deze tijd oud willen worden en op welke wijze samenleving en overheid de gevolgen van de dubbele vergrijzing gaan opvangen. Of beter: kunnen we de samenleving zodanig inrichten dat de kwaliteit van leven voor ouderen in de toekomst blijft gewaarborgd?

Op zaterdag 11 november (10.30-16.30 uur) gaan we de relevante ontwikkelingen in kaart brengen. Prof. Henk Nies, bestuurder van Vilans, schetst de transformatie van de zorg en Joyce Langenacker, wethouder in Haarlem, brengt in kaart op welke wijze gemeenten de kwaliteit van leven voor ouderen kunnen bevorderen (age-friendly cities). Daarna gaan we met elkaar in gesprek via panels en workshops over hoe onze toekomstvisie eruit ziet en op welke wijze wij als politieke partij deze dichterbij kunnen brengen.

Het verslag van de conferentie vind je hier: Verslag conferentie wonen en zorg 11-11-2017